PNDR
Programul National pentru Dezvoltare Rurala
Masura 123
Exit
Axa prioritara 1 Stare: Inactiva

Masura 123 Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere

Se finanteaza: 50%
Valoare minima finantata: 5.000 €
Valoare maxima finantata: 3.000.000 €

Obiective generale
Cresterea competitivitatii intreprinderilor de procesare agro-alimentare si forestiere prin imbunatatirea performantei generale a intreprinderilor din sectorul de procesare si marketing a produselor agricole si forestiere, printr-o mai buna utilizare a resurselor umane si a altor factori de productie.

Obiective specifice
a) Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse agricole si forestiere competitive;
b) Adaptarea intreprinderilor la noile standarde comunitare atat in etapa de procesare cat si in cea de distributie a produselor obtinute;
c) Imbunatatirea veniturilor intreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a produselor agricole;
d) Cresterea valorii adaugate a produselor forestiere precum si a eficientei economice a activitatii microintreprinderilor, prin dezvoltarea si modernizarea echipamentelor, proceselor si tehnologiilor de prelucrare.

Obiective operationale
Sprijin pentru investitii vizand imbunatatirea procesarii si marketingului produselor agricole si forestiere.

Domeniul de actiune
Sprijinul prin aceasta masura se acorda pentru realizarea de investitii corporale si necorporale in cadrul intreprinderilor pentru procesarea si marketingul produselor agricole care proceseaza materii prime, incluse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene, cu exceptia produselor piscicole si care obtin produse incluse si neincluse in Anexa I, pentru:
a) Dezvoltarea de noi produse, procese si tehnologii;
b) Promovarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
c) Adaptarea la cerintele pietei, in functie de resursele locale precum si deschiderea de noi oportunitati de piata;
d) Promovarea investitiilor pentru producerea biocombustibililor;
e) Promovarea de investitii pentru respectarea standardelor comunitare;
f) Cresterea productivitatii muncii in sectorul agro-alimentar;
g) Aplicarea masurilor de protectia mediului, inclusiv masuri de eficienta energetica;
h) Cresterea numarului de locuri de munca si a sigurantei la locul de munca.
Pentru investitiile de procesare si marketing a produselor agricole care vizeza obtinerea de produse neincluse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene, vor fi sprijinite numai sectoarele precizate in schema de ajutor de stat, care va fi conforma regulamentelor de ajutor de stat si numai de la data intrarii in vigoare a acesteia .
De asemenea, sprijinul este acordat pentru investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor forestiere, prin:
a) Cresterea eficientei sectorului de procesare si marketing a produselor forestiere prin inovatii si introducerea de noi tehnologii, masini si echipamente, cu respectarea standardelor de siguranta in munca si de protectie a mediului;
b) Adaptarea la cerintele pietei, a prelucrarii si comercializarii produselor forestiere, in functie de resursele locale, si explorarea de noi oportunitati de piata de desfacere;
c) Imbunatatirea competitivitatii unitatilor de prelucrare si comercializare a produselor forestiere prin cresterea randamentului instalatiilor si proceselor de prelucrare si a calitatii produselor;
d) Obtinerea de surse de energie regenerabila din biomasa forestiera;
e) Imbunatatirea dotarilor microintreprinderilor prin achizitionarea de echipamente, utilaje si masini complexe de recoltare, transport si prelucrare, in cadrul aceluiasi process tehnologic, a produselor forestiere, cum sunt masinile forestiere multifunctionale de recoltat cu impact redus asupra mediului, precum si de masini si utilaje speciale pentru transportul produselor forestiere, din padure la unitatile de procesare primara;
f) Cresterea numarului de locuri de munca in sectorul procesarii si valorificarii produselor forestiere;
g) Cresterea productivitatii muncii in sectorul forestier;
h) Pentru procesarea produselor forestiere lemnoase sunt eligibile numai operatiile care au loc inainte de prelucrarea industriala in conformitate cu art. 19 din Regulamentul (CE ) nr. 1974/2006.

Tipul si dimensiunea intreprinderilor beneficiare
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin aceasta masura sunt:
Pentru produsele agricole:
- Micro-intreprinderi si Intreprinderi Mici si Mijlocii
- Alte intreprinderi care nu sunt micro-intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii, care au mai putin de 750 angajati sau cu o cifra de afaceri care nu depaseste 200 milioane euro.
Pentru produsele forestiere:
- Micro-intreprinderi - definite in conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003.
Tipul de clasificare ia in considerare diferitele moduri de combinare: intreprinderi autonome, legate si partenere.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:
a) Proiectul trebuie sa respecte conformitatea cu obiectivul general al masurii si cu cel putin unul din obiectivele specifice;
b) Beneficiarul trebuie sa demonstreze imbunatatirea performantei generale a intreprinderii la data darii in exploatare a investitiei;
c) Beneficiarul sau responsabilul legal al proiectului trebuie sa dovedeasca o pregatire profesionala, in raport cu proiectul;
d) Beneficiarul trebuie sa prezinte memoriul justificativ sau studiul de fezabilitate;
e) Beneficiarul nu trebuie sa fie in dificultate, in intelesul prevederilor din Indrumarile Comunitatii cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor aflate in dificultate;
f) Beneficiarul trebuie sa declare ca asigura cofinantarea investitiei;
g) Beneficiarul trebuie sa prezinte dovada ca va obtine toate avizele si acordurile conform
legislatiei in vigoare din domeniul: sanitar-veterinar, sanitar, fitosanitar si de mediu necesare realizarii investitiei in cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investitii, potentialii beneficiari trebuie sa obtina acordul de mediu in conformitate cu legislatia nationala. In anumite situatii mentionate in legislatie, acordul de mediu este insotit obligatoriu de studiul de impact de mediu, asa cum se prezinta la punctul 5.2. din PNDR;
h) In cazul produselor agricole cu cota de procesare, beneficiarul, la depunerea cererii de finantare, trebuie sa faca dovada ca detine cota la nivelul investitiei pe care urmeaza sa o realizeze.